தமிழ் வருடங்கள் அறுபது

உலகில் எந்த மொழிக்கும் இல்லாத சிறப்பு தமிழ் மொழிக்கு உண்டு. ஆங்கிலத்தில்  வருடங்களை எண்ணிக்கை அடிப்படையில் தான் குறிப்பிடுவர். ஆனால் தமிழில் மட்டுமே வருடங்களுக்கு பெயர் சூட்டி கொண்டாடுகிறோம். 

1. பிரபவ
2. விபவ
3. சுக்கில
4. பிரேமதூத
5. பிரஜேற்பத்தி
6. ஆங்கீரஸ
7. ஸ்ரீமுக
8. பவ
9. யுவ
10. தாது
11. ஈஸ்வர
12. வெகுதான்ய
13. பிரமாதி
14. விக்ரம
15. விஷு
16. சித்திரபானு
17. சுபானு
18. தாரண
19. பார்த்திப
20. விய
21. சர்வஜித்
22. சர்வதாரி
23. விரோதி
24. விக்ருதி
25. கர
26. நந்தன
27. விஜய
28. ஜய
29. மன்மத
30. துன்முகி
31. ஹேவிளம்பி
32. விளம்பி
33. விகாரி
34. சார்வரி
35. பிலவ
36. சுபகிருது
37. சோபகிருது
38. குரோதி
39. விசுவாவசு
40. பராபவ
41. பிலவங்க
42. கீலக
43. சுவுமிய
44. சாதாரண
45. விரோதிகிருது
46. பரிதாபி
47. பிரமாதீச
48. ஆனந்த
49. கிராக்ஷ
50. நள
51. பிங்கள
52. காளயுக்தி
53. சித்தார்த்தி
54. சௌத்திரி
55. துன்மதி
56. துந்துபி
57. ருத்ரோத்காரி
58. ரத்தாக்ஷி
59. குரோதன
60.அக்ஷய