இறை பூஜைக்குரிய இலைகள்சிவனுக்குரியது - வில்வ இலை.
 
சக்திக்குரியது - வேப்பிலை.

திருமாலுக்குரியது - துளசி.

கணபதிக்குரியது - அருகம்புல்.

பிரம்மனுக்குரியது- அத்தி இலை.

எல்லா தெய்வங்களுக்கும் ஏற்றது வெற்றிலை.